PERINCIAN PROGRAM

SEKOLAH MENENGAH, IPTA, IPTS

1 Kepimpinan & Pengurusan Efektif

Menekankan tentang konsep kepimpinan yang terkini dan yang paling efektif – membezakan diantara pemimpin dan pengurus – ciri-ciri pemimpin yang berkesan – bagaimana membuat pernyataan misi & objektif, bagaimana merangsang dan menggerakkan organisasi – bagaimana membuat perancangan strategik (SWOT, PESTEL, Formulasi, Perlaksanaan, Penilaian) – pendedahan prinsip-prinsip pengurusan PDCA – kaedah merancang yang terbaik – perincian perlaksanaan – membuat penilaian, mencari punca masalah (root cause analysis) tindakan pembetulan, tindakan pencegahan (corrective & preventive action) – bekerja berpasukan – memotivasi dan memberi inspirasi kepada ahli pasukan – bagaimana membentuk satu pasukan yang mantap – komunikasi cemerlang

 2 Kerjaya Cemerlang, Masa Depan Gemilang

Mendedahkan peserta kepada 4 sumber pendapatan (4 sources of income matrix) – perniagaan sebagai satu kerjaya – bekerja dengan organisasi (kerajaan & swasta) – penyediaan resume yang betul dan berkesan – kesalahan-kesalahan biasa yang ditemui dalam resume – persediaan sebelum temuduga – kaedah terbaik menghadapi temuduga (susunan dokumen dalam fail, cara berpakaian, masuk ke bilik temuduga, menyapa panel, memperkenalkan diri, bahasa yang meyakinkan panel) – 10 soalan temuduga yang kritikal – budaya kerja di jabatan kerajaan vs swasta, bagaimana memulakan hidup sebagai seorang yang berkerjaya – penyediaan matlamat dan KPI – pengurusan masa yang berkesan – menangani politik tempat kerja.

 3 Motivasi Jaya Diri & Kecemerlangan Akademik

Kepentingan mempunyai matlamat – bagaimana menangani masalah jika tidak bermotivasi untuk membentuk matlamat – bagaimana membentuk matlamat (SMART Principle) – menyediakan matlamat yang seimbang (Rohani, Jasmani, Intelek, Emosi) – Minda sedar & separa sedar – menjadi proaktif – formula perubahan diri (kecil kepada besar – bermula dari dalam keluar), menangani masalah kehidupan (semua orang mempunyai masalah) – kesedaran bahawa hidup bukan untuk diri sahaja (saling bergantungan) – memahami jangkaan orang lain – meledakkan motivasi diri – kefahaman kepada proses asas ‘belajar’ – kaedah-kaedah terbaik untuk belajar – kemahiran mengingat menggunakan peta minda – persediaan untuk peperiksaan.

4 Keusahawanan & Pengurusan Projek

Pengenalan kepada 4 kuadran sumber pendapatan (bekerja dengan orang – bekerja sendiri / peniaga / pelabur) – perbezaan diantara keempat-empat kuadran tersebut – kuadran 2 : membentuk sistem organisasi perniagaan – kehebatan dan keseronokan berniaga – cabaran-cabaran perniagaan – bagaimana memulakan perniagaan (4 Ps – Product, Price, Placement, Promotion), penentuan jenis perniagaan, pendaftaran, mencari modal (sendiri, pinjaman, pelabur), strategi pemasaran (pasaran, sasaran pelanggan, logistik, jenama dsb), pengiklanan, teknik ‘negotiation’, teknik jualan (pengetahuan berkenaan produk, membuat presentasi, mendapatkan jualan, menukarkan penolakan kepada penerimaan) – kepentingan costing, kepentingan untuk membuat unjuran aliran tunai (cashflow projection) – mencari titik pulang modal (break even analysis) – Pengurusan sumber manusia (merekruit, menyediakan faedah bekerja, pematuhan statutori, analisa keperluan latihan / training need analysis, penyediaan latihan, memotivasi pekerja – proses terbaik dalam membuat keputusan – menamatkan perkhidmatan pekerja) – kaedah membentuk pasukan yang mantap – delegasi tugasan – pemantauan hasil kerja – tindakan pembetulan.

 5 Pengurusan Masa Yang Efektif

 Memahami kepentingan masa – memahami perbezaan antara ‘kompas’ dan ‘jam’ (effective vs efficient) – Matrik pengurusan masa (4 kuadran) – Pembinaan matlamat yang seimbang – Meletakkan matlamat dalam carta gantt dan kaedah memantau pencapaian matlamat – bagaimana mengurangkan / menghapuskan pembaziran masa – bagaimana menyusun keutamaan aktiviti – mengelakkan kuadran 1, 3 & 4 – cemerlang dalam kuadran 2 – memanipulasi minda separa sedar dalam mencapai tahap kuadran 2 – prinsip / hukum ‘tuaian’ – prinsip ‘dalam ke luar’ dan ‘kecil dahulu’ – memotivasi diri untuk pencaian lebih tinggi.

 6 Pembinaan Matlamat & Pengurusan Masa Yang Berkesan

 Sikap proaktif & berfikir luar kotak – Memahami kepentingan mempunyai matlamat (sumber motivasi, pembangunan diri, kayu ukur pencapaian, cabaran yang menyegarkan) – kaedah untuk menetapkan matlamat (prinsip SMART & Matlamat Seimbang : Rohani, Jasmani, Kewangan, Pembangunan diri, Perhubungan) – memahami PETA 1 (Gambaran Besar & PETA 2 (fokus harian) & kaedahf menggunakan kedua-duanya – Memahami Matrik Pengurusan masa (dimensi Penting & Segera) – Bagaimana mengelakkan daripada termasuk dalam kuadran 1, tidak tertipu dalam kuadran 3 dan membazir waktu dalam kuadran 4 – bagaimana mencapai tahap keberkesanan dalam kuadran 2.

 7 Pengurusan & Kepimpinan Diri Cemerlang

 Mencari punca motivasi – pembinaan matlamat bagi menentukan hala tuju diri (prinsip SMART) – mengenal kekuatan & kelemahan diri, potensi & ancaman (analisa SWOT) – teknik memotivasikan diri – mengatasi tabiat yang buruk & memasukkan tabiat cemerlang – memahami peranan minda sedar & separa sedar – komunikasi cemerlang (memahami baru difahami), mendengar & berempati) – kemahiran berfikir & membuat keputusan – mengenalpasti & mengurus bakat yang ada – pengurusan kewangan peribadi – pelaburan peribadi – bagaimana memenangi hati orang lain.

 8 Teambuilding (Pembentukan Pasukan)

 Kepentingan bekerja dalam pasukan – Analisa SWOT – mengimbangi kemenangan peribadi & kemenangan pasukan – pembinaan matlamat bersama (satu aspirasi satu cita) – merangsang motivasi untuk mencapai matlamat – penstruturan & pembahagian tugas (delegation of power) – kerjasama dalam pasukan – sistem komunikasi – understanding each other – menangani konflik – proses membuat keputusan – strategi & pelan  tindakan – pembentukan budaya kerja

 JABATAN KERAJAAN, SWASTA & NGO

1 Motivasi & BudayaKerja Cemerlang

 Memahami hakikat kerja sebagai ibadah – sikap proaktif menjana kecemerlangan – pembangunan diri – definisi budaya – budaya kerja yang tidak cemerlang vs budaya kerja cemerlang – bagaimana budaya terbentuk – bagaimana membentuk budaya kerja cemerlang – pengurusan masa – pembentukan sasaran kerja & indeks petunjuk prestasi (KPI) – pengurusan mesyuarat yang cekap – amalan khidmat pelanggan yang cemerlang – pengurusan perubahan (change management)

 2 Kepimpinan & Prinsip Pengurusan Cemerlang

 Menekankan tentang konsep kepimpinan yang terkini dan yang paling efektif – membezakan diantara pemimpin dan pengurus – ciri-ciri pemimpin yang berkesan – bagaimana membuat pernyataan misi & objektif, bagaimana merangsang dan menggerakkan organisasi – bagaimana membuat perancangan strategik (SWOT, PESTEL, Formulasi, Perlaksanaan, Penilaian) – pendedahan prinsip-prinsip pengurusan PDCA – kaedah merancang yang terbaik – perincian perlaksanaan – membuat penilaian, mencari punca masalah (root cause analysis) tindakan pembetulan, tindakan pencegahan (corrective & preventive action) – bekerja berpasukan – memotivasi dan memberi inspirasi kepada ahli

pasukan – bagaimana membentuk satu pasukan yang mantap – komunikasi cemerlang

 3 Komunikasi Yang Berkesan

 Menetapkan matlamat & merancang perlaksanaan – definisi komunikasi & saluran-saluran komunikasi – prinsip-prinsip komunikasi yang hebat – pemilihan bahasa dan penekanan pada intonasi suara – memahami dan menilai penerima – komunikasi bukan verbal – membuat prosedur komunikasi dalam organisasi (SOP) – Masa (timing) –

 4 Pengurusan Masa & Prinsip-prinsip Kerja Cemerlang

 Memahami kepentingan masa – memahami perbezaan antara ‘kompas’ dan ‘jam’ (effective vs efficient) – Matrik pengurusan masa (4 kuadran) – Pembinaan matlamat yang seimbang – Meletakkan matlamat dalam carta gantt dan kaedah memantau pencapaian matlamat – bagaimana mengurangkan / menghapuskan pembaziran masa – bagaimana menyusun keutamaan aktiviti – mengelakkan kuadran 1, 3 & 4 – cemerlang dalam kuadran 2 – memanipulasi minda separa sedar dalam mencapai tahap kuadran 2 – prinsip / hukum ‘tuaian’ – prinsip ‘dalam ke luar’ dan ‘kecil dahulu’ – memotivasi diri untuk pencaian lebih tinggi.

 5 Pengurusan Perubahan (Strategi & Pelan Tindakan)

 Mengenalpasti matlamat / objektif organisasi – menganalisa budaya & sikap organisasi – menganalisa apakah budaya terkini boleh menyokong perlaksanaan pelan strategi – komunikasi yang jelas oleh pemimpin – pembentukan Jawatankuasa Khas sebagai ejen perubah – membuat analisa & kajian pandangan pekerja terhadap perubahan – Perlaksanaan perubahan (aktiviti, bajet & pelan tindakan) – penilaian semula strategi.

 6 Teambuilding (Pembentukan Pasukan)  

 Kepentingan bekerja dalam pasukan – Analisa SWOT – mengimbangi kemenangan peribadi & kemenangan pasukan – pembinaan matlamat bersama (satu aspirasi satu cita) – merangsang motivasi untuk mencapai matlamat – penstruturan & pembahagian tugas (delegation of power) – kerjasama dalam pasukan – sistem komunikasi – understanding each other – menangani konflik – proses membuat keputusan – strategi & pelan  tindakan –pembentukan budaya kerja.

 7 Pengurusan Strategik & Pengurusan Perubahan

 Pembentukan Misi, Visi & Objektif – memahami situasi (situational analysis) – PESTEL & SWOT – membuat strategi untuk mencapai objektif organisasi – penstrukturan – pengagihan kuasa (delegation of power) – analisa budaya – budaya vs perubahan – pembentukan pasukan agen perubah (change agent) – perancangan taktikal pasukan agen perubah untuk proses penerimaan (buying in process) – proses (langkah demi langkah untuk perubahan).

 8 Pengurusan Masa & Pembinaan Matlamat

 Sikap proaktif & berfikir luar kotak – Memahami kepentingan mempunyai matlamat (sumber motivasi, pembangunan diri, kayu ukur pencapaian, cabaran yang menyegarkan) – kaedah untuk menetapkan matlamat (prinsip SMART & Matlamat Seimbang : Rohani, Jasmani, Kewangan, Pembangunan diri, Perhubungan) – memahami PETA 1 (Gambaran Besar & PETA 2 (fokus harian) & kaedahf menggunakan kedua-duanya – Memahami Matrik Pengurusan masa (dimensi Penting & Segera) – Bagaimana mengelakkan daripada termasuk dalam kuadran 1, tidak tertipu dalam kuadran 3 dan membazir waktu dalam kuadran 4 – bagaimana mencapai tahap keberkesanan dalam kuadran 2.

 9 Pemasaran Strategik & Teknik/Skil Jualan Yang Berkesan

 Definisi pemasaran – kepentingan pemasaran dalam perniagaan – aspekaspek pemasaran – strategi pemasaran (produk, sasaran, segmentasi pasaran, pelan pemasaran – analisa trend pengguna – bajet – aktiviti-aktiviti pemasaran – pelan tindakan – 4 Ps (Product, Pricing, Promotion, Placement) – analisa titik pulang modal (break even analysis) – Pengiklanan – Mengenalpasti sasaran jualan – persediaan sebelum jualan – pengetahuan tentang produk – sifat & pandangan pelanggan – teknikteknik jualan (presentasi, close, turning around objection etc).

10 Pengurusan Mesyuarat & Kaedah Membuat Keputusan

 Definisi mesyuarat – bila mesyuarat perlu diadakan – apa yang perlu diputuskan dalam mesyuarat – bagaiamana mesyuarat ditetapkan – persediaan sebelum mesyuarat (Agenda, notis, ahli-ahli yang terlibat, kajian dan perincian, fakta-fakta relevant, cadangan-cadangan) – bagaimana mesyuarat dijalankan secara berkesan – proses perbincangan suatu isu – pendefinisian masalah / isu – kenalpasti isu-isu cabang yang perlu diputuskan – jika isu tersebut adalah masalah, membuat proses analisa punca sebenar (root cause analysis) – brainstorming – menyenaraikan hasil brainstorming menurut tahap keberkesanan dan perincian – membuat keputusan menurut prinsip-prinsip asas (pertimbangan keseluruhan / integriti, yang paling berkesan, yang paling realistik, kos yang wajar)

UMUM (DEWASA, IBU BAPA & KANAK-KANAK)

1 Menjana Kecemerlangan Diri Melalui Perspektif Aura Bio-Energi

 Mendedahkan kepada peserta, terhadap 3 faktor utama kecemerlangan manusia (iaitu : Roh sebagai programmer yang dijana melalui niat, azam dan tekad -minda sebagai software dan tubuh sebagai jentera)- Kupasan mengenai kekuatan yang terhasil apabila roh dijana dengan ilmu & ibadah – kupasan mengenai kekuatan dan peranan minda sedar dan minda separa sedar dalam menjana kecemerlangan. – pengenalan terhadap sistem bioenergi manusia (aura & chakra tubuh), & bagaimana hubungkait aura dan chakra tersebut dengan rohaniah (programmer) dan minda (softwere). – menerangkan bagaimana penjanaan terhadap ketiga-tiga tahap tadi (roh, minda & tubuh) akan menghasilkan ledakan energi yang sangat kuat dalam menjana kecemerlangan hidup yang positif.

 2 Perubatan Aura Bio- Energi & Perubatan Islam (Ruqiah) – Asas

 Konsep asas perubatan Islam dan juga konsep asas perubatan bio-energi dan bagaimana kaitan dan keserasian antara satu sama lain (rawatan Islam & Aura Bio-Energi). Menerangkan berkenaan konsep tenaga – menerangkan asas amalan (ibadah), asas bacaan ruqyah syar’iyyah, teknik rawatan melalui asma’ ul husna, teknik scaning, kaedah rawatan dan pendinding diri dan keluarga, kaedah atau teknik muraqabah atau meditasi secara Islam dan asas rawatan penyakit dengan herba. – menerangkan perbezaan perubatan yang menggunaka khadam dan tidak – kupasan mengenai adab dan tatasusila sebagai seorang perawat Islam pengijazahan kaedah perubatan.

 3 Perubatan Aura Bio-Energi (advanced)

 Pengulangan ringkas mengenai asas rawatan Islam & Aura Bio-Energi – penerangan teknik-teknik advance dalam rawatan – teknik penggunaan asma ul husna peringkat advance – pengukuhan amalan dan teknik rawatan – pengijazahan kaedah perubatan tahap advance

 4 Bagaimana merancang & melaksanakan pendidikan anak di rumah

 Kepentingan penetapan objektif dan kaedahnya – pelan strategi & pelan tindakan (taktikal) serta perinciannya – perlaksanaan (motivasi, fokus kepada matlamat, bajet, aktiviti / modul, kaedah perlaksanaan / prosedur) – tips pendidikan anak yang cemerlang – membangun kepimpinan dan kemahiran pengurusan anak – mengenalpasti bakat anak dan memupuknya – kepentingan untuk meluangkan masa secara berkualiti dengan anak – agenda perbincangan dengan pasangan berkenaan perkembangan anakanak – kepentingan untuk muhasabah diri dalam konteks perhubungan dengan anak – sikap & tabiat ibu bapa yang cemerlang dalam mendidik anak-anak.

 5 Skil Keibubapaan & Motivasi Kecemerlangan Keluarga

 Memahami peranan sebenar ibu bapa dalam mendidik anak-anak – prinsip tuaian dan memahami proses pendidikan sebagai satu ‘proses’ –  memahami kepentingan penetapan matlamat secara bertulis – Contoh format bentuk & senarai matlamat untuk anak-anak (kebiasaan menurut amalan orang yang cemerlang) – psikologi asas anak-anak menurut pakar (berempati, memahami dulu, asuhan menurut prinsip model contoh) memasukkan keyakinan dalam ‘minda separa sedar’ anak-anak – memahami peranan keluarga dalam membendung gejala sosial dan maksiat – amalan-amalan kecemerlangan dalam pembentukan keluarga bahagia & cemerlang – kemahiran komunikasi – pendidikan terkehadapan –

 

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: